Notice of MCG Health Data Security Incident. For more information click here

فتیش

فوت فتیش به چه معنا یا علاقه به پا چیست ؛ درمان اختلال فوت فتیشاز اصلی‌ترین نشانه های فوت فتیش استفاده دائمی از یک سری اشیا غیر زنده یا وابستگی به یک سری از بخش‌های غیر سکسی بدن برای رسیدن به لذت جنسی می‌شود. این لذت جنسی می‌تواند از طریق لمس، حس بویایی و یا تنها...
Skip to content